آلبوم عکس‌های مقالۀ «نقش بانوانِ بهائیِ آمریکائی در بهداشتِ زنان و تعلیم و تربیت دخترانِ ایران از عصر مشروطه تا دوران رضا شاه»

تا حد امکان کوشش شده است عکس های این آلبوم در ترتیبِ زمانیِ صحیح ارائه شوند. برای دیدن
عکس ها در اندازۀ طبیعی و ترتیبِ درست، با عکس اول از سمت چپ شروع کنید: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s