آلبوم عکس های مدارس بهائی در دوران قاجار و پهلوی اول


برخی از این عکس ها از کتاب «مدارس فراموش شده» اثر ارزندۀ دکتر سلی شاهور به دو زبان فارسی و انگلیسی و منابع مختلف دیگر اخذ شده است.

برای دیدن آلبوم عکس ها در اندازۀ طبیعی روی عکسِ اول از سمت چپ کلیک کنید: